Vlaamse Unesco Commissie

De Vlaamse Regering heeft op 14 februari 2003 de Vlaamse Unesco Commissie opgericht. Met deze Commissie beschikt Vlaanderen over een eigen orgaan dat de Regering kan adviseren over Unesco-aangelegenheden en dat de samenwerking tussen Vlaanderen en Unesco bevordert.

Kerntaken

De Vlaamse Unesco Commissie heeft de volgende kerntaken:

  • het betrekken van de civiele maatschappij, en in het bijzonder de intellectuele en professionele kringen, de belangrijkste culturele, wetenschappelijke en educatieve instellingen, bij de werking van Unesco door
  1. het verbinden van Unesco en de Vlaamse Gemeenschap;
  2. het informeren van het publiek over het Unesco-gedachtegoed;
  3. het inspireren en ontwikkelen van acties die aansluiten bij de doelstellingen van Unesco.
  • op verzoek van de bevoegde ministers of op eigen initiatief het adviseren over Unesco-materies van
  1. de Vlaamse regering en de beleidsverantwoordelijken;
  2. het Unesco Hoofdkantoor in Parijs.

Het Vlaams Departement Buitenlandse Zaken financiert de Unesco Commissie en levert de Algemeen secretaris van deze Commissie. De band tussen beide partners is geformaliseerd door middel van een samenwerkingsakkoord.

Commissieleden

Voor de uitvoering van haar opdrachten kan de Commissie rekenen op de deskundigheid en het enthousiasme van haar leden. De Commissie bestaat uit twaalf stemgerechtigde leden, drie raadgevende en vier adviserende leden. Zij zetten samen hun deskundigheid in op één of meer van de vier actiedomeinen van Unesco: onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie. De stemgerechtigde en raadgevende leden worden aangesteld door de Vlaamse Regering voor een termijn van zes jaar, eenmaal hernieuwbaar.

Prof. Dr. Marc Vervenne
Voorzitter en Lid van het Bureau

Voormalig Rector van de Universiteit Leuven, thans Ere-Rector. Emeritus gewoon hoogleraar op het gebied van de Oud-Hebreeuwse taal- en letterkunde. Was voorzitter van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) (2006-2007) en van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) (2007-2009). Lid van verscheidene bestuurs- en adviesorganen binnen en buiten de universiteit, onder meer op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking als bestuurder van LUMOS UZ Leuven en voorzitter van de Stichting Hubi & Vinciane voor Benin. Sinds mei 2010 voorzitter van de Vlaamse Unesco Commissie van België.

Stefaan De Ruyck
Vicevoorzitter en Lid van het Bureau

Na een lange carrière als zakelijk of algemeen directeur in de kunsten (Blauwe Maandag Compagnie, het Toneelhuis, Vooruit) met tussendoor een uitstap naar de cultuurpolitiek (kabinetschef Bert Anciaux), nu aan de slag als nieuw Hoofd van de School of Arts/Koninklijk Conservatorium Antwerpen.

Lukas Van Damme
Algemeen Secretaris, Raadgevend Lid en Lid van het Bureau

Voormalig Adjunct Algemeen Afgevaardigde voor de Vlaamse Regering in het Verenigd Koninkrijk. Sinds 17 mei 2018 Algemeen Secretaris van de Vlaamse Unesco Commissie in België.

Hendrik Defoort
Commissielid

Historicus die als collectiebeheerder en verantwoordelijke publieksdiensten werkt bij de Universiteitsbibliotheek Gent (Boekentoren).

Piet Geleyns
Commissielid

Ingenieur-architect en master of conservation of monuments and sites (K.U.Leuven, respectievelijk 1998 en 2000) die enkele jaren actief was als onderzoeker in het domein van architectuurgeschiedenis. Sinds 2004 beleidsmedewerker bij het agentschap Onroerend Erfgoed, waar hij onder meer werelderfgoeddossiers opvolgt. Sinds 2008 ook het aanspreekpunt voor Unesco voor werelderfgoed in Vlaanderen.

Ruth Lamotte
Commissielid

Beleidsmedewerker van de afdeling Horizontaal Beleid van het Departement Onderwijs en Vorming. Ze werkt rond thema’s als (educatie voor) duurzame ontwikkeling, klimaat, milieu en STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Volgt voornamelijk de onderwijswerkzaamheden van de VUC op, in het bijzonder het ASPnet.

Liesbet Servranckx
Commissielid

Aanspreekpunt internationaal cultuurbeleid bij het departement Cultuur, Jeugd en Media sinds 2017. Voordien werkte ze o.a. als diplomate voor de Vlaamse Regering in Nederland en voor het Europese Parlement in de Europees – Arabische relaties.

Annick Schramme
Commissielid

Hoogleraar en Academic Director van de masteropleiding Cultuurmanagement aan Universiteit Antwerpen en van de "Knowledge Community Creative Industries " aan de Antwerp Management School. Lid van diverse raden van bestuur en adviesraden in de brede cultuursector in Vlaanderen en Nederland. Was adviseur-expert van de schepen voor Cultuur en Toerisme van de stad Antwerpen (2004-2012). Sinds 2013 lid van de Raad voor Cultuur in Nederland en voorzitter van ENCATC, het Europees Netwerk voor Cultuurmanagement en Cultuurbeleid.

Gert Verreet
Commissielid

Beleidsmedewerker internationale samenwerking inzake onderzoek binnen natuurwetenschappen. Staat mee in voor het goede verloop van projecten met de steun van het Vlaams Unesco Trustfonds ter ondersteuning van de activiteiten van Unesco op het domein van de wetenschappen (zoet water, marien onderzoek, biodiversiteit).

Caroline Uyttendaele
Commissielid

Sinds november 2016 directeur van de Afdeling Kunsten binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Heeft eerder gewerkt als directeur Mediabeleid binnen de Afdeling Media, Film en e-Cultuur in hetzelfde Departement, als raadgever van de minister van media en als onderzoeker aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica van de KULeuven.

Ruben Plees
Commissielid

Raadgever onderwijs op het kabinet van Viceminister-president van de Vlaamse regering en minister van Onderwijs Hilde Crevits. Studeerde archeologie, overheidsmanagement en bestuurskunde aan de universiteiten van Leuven en Gent. Is sedert 2001 in verschillende rollen betrokken bij het onderwijsbeleid, met een focus op het secundair onderwijs en de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

Sanghmitra Bhutani
Commissielid

Juriste van opleiding (specialisatie publiekrecht, internationaal recht, mensenrechten, niet-westers recht). Stafmedewerkster onderwijs en welzijn bij het Minderhedenforum sinds 2005; daarnaast ook vertegenwoordiger socio-culturele verenigingen in de Vlaamse Onderwijsraad sinds 2005. Invalshoek diversiteit en gelijke kansen.

Jorijn Neyrinck
Commissielid

Coördinator van het expertisecentrum ’tapis plein’ dat i.k.v. de UNESCO 2003 Conventie het Vlaamse immaterieel-erfgoedbeleid in het veld modereert. Etnologe van opleiding met speciaal engagement voor fora waar de maatschappelijke rol van cultuur en cultuurparticipatie een aandachtspunt vormen. Actief als ondervoorzitter van de SARC Strategische Adviesraad Cultuur (Kunsten en Erfgoed), lid van expertencommissies m.b.t. immaterieel-erfgoedbeleid in Vlaanderen, Nederland en Frankrijk, en trekker in het internationale ICH NGO Forum.

Freddy Evens
Raadgevend lid

Sinds 1997 actief bij de Vlaamse administratie Buitenlands Beleid en dus ervaring en expertise te over bij de internationale betrekkingen van de Vlaamse overheid. In de loop der jaren heeft hij verschillende functies opgenomen zoals afdelingshoofd, secretaris van de Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen en waarnemend secretaris-generaal. Momenteel is hij stafdirecteur en tevens verantwoordelijk voor het belanghebbendenmanagement.

May Persoons
Raadgevend lid

Raadgever Buitenland bij de Minister-president van de Vlaamse Regering, voormalig stafmedewerker internationale zaken van de directeur van het Paleis voor Schone Kunsten, Vlaams ambtenaar bij het Departement Buitenlandse Zaken.

Jean-Pierre Dehouck
Adviserend lid

Voorzitter van het Unesco Platform Vlaanderen. Gewezen schatbewaarder en bestuurslid van de Wereldfederatie van Unesco Clubs, Centra en Associaties (WFUCA).

Stijn Dhert
Adviserend lid

Nationaal ASPnet Coördinator Vlaanderen. Hoofdlector & Onderzoeker Lerarenopleiding Hogeschool UC Leuven-Limburg. Praktijklector Academische Lerarenopleiding ‘Gedragswetenschappen’ KU Leuven. Stichtend lid van het Mysterie van Onderwijs, een beweging voor ondernemen in onderwijs; Adviseur SOM (Samen Onderwijs Maken) Leuven.

Robert Missotten
Adviserend lid

Gespecialiseerd in internationale samenwerking in aardwetenschappen en duurzame ontwikkeling. Professionele internationale loopbaan als geoloog bij Unesco, was jarenlang Hoofd van Aardwetenschappen Programma's van deze Organisatie op de hoofdzetel in Parijs.

Kaat Lambrechts
Adviserend lid, jongerenvertegenwoordiger

Student Bachelor Handelsingenieur aan de Vrije Universiteit Brussel, met een passie voor duurzaam ondernemen en circulaire economie. Als student aan het Unesco Atheneum Koekelberg zeer actief geweest in het Model Europees Parlement, en momenteel actief in een studentenorganisatie die zich inzet voor een duurzamere universiteit.

Rembert Jonckheere
Adviserend lid, jongerenvertegenwoordiger

Leerkracht fysica en wiskunde van opleiding maar evenzeer gedreven en gebeten door duurzaamheid en wereldburgerschap. Maakte zijn afstudeeronderzoek over ouderbetrokkenheid in Vlaamse ASPnet-scholen. Sinds 2016 lid van de coördinatiegroep van ASPnet Vlaanderen. Momenteel medeoprichter van het nieuwe pedagogische project in Campus Comenius, Brussel met o.a. projecten rond wereldburgerschap en duurzaamheid.

Contactformulier

Alle velden zijn verplicht.

Werkprogramma

De Vlaamse Unesco Commissie zet zich samen met haar zustercommissie de Commission belge francophone et germanophone in landelijk verband in voor de verwezenlijking van de missie van Unesco, waarvan de kern het opbouwen van een vredevolle wereld is. Acties om die missie waar te maken richten zich onder meer op bestrijding van armoede, op duurzame ontwikkeling en op interculturele dialoog. De instrumenten daarvoor zijn onderwijs, wetenschappen, cultuur, communicatie en informatie.

In haar meerjarenplan 2017-2022 heeft de Vlaamse Unesco Commissie twee transversale thema’s als richtsnoer ingeschreven:

  • Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s). – Die doelstellingen zijn de nieuwe mondiale agenda van de Verenigde Naties om tegen 2030 de leefomstandigheden van zoveel mogelijk mensen te verbeteren.
  • Crisis en transitie . – Met dit thema willen we bijdragen aan de heropbouw in landen in crisis en transitie, met focus op het ondersteunen van de toegang tot kwaliteitsonderwijs, het beschermen van cultuuruitingen en cultuurgoed, en het bevorderen van vrije meningsuiting.